Politiker!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Akademin

Visste du att 8 av 10 personer som arbetar med tillsyn aldrig eller mycket sällan fått någon som helst kompetensutveckling inom tillsynsmetodik? När dessutom majoriteten av tillsynspersonalen inte har tid nog att samtala om tillsynsmetodik ger det oss en tydlig bild av att tillsynsarbetet måste höjas i status, innehåll och utformning.

För att lyckas med det krävs vilja och satsningar som ger personalen som arbetar med tillsyn möjligheterna att kompetensutveckla sig, att prova nya metoder, att samtala med sina kollegor om hur olika tillsynssituationer kan hanteras. Dessutom behövs kunskaperna, beprövade modeller och strukturkapital som kan vägleda förändringsarbetet. Helt enkelt saknas idag både kunskaperna kring tillsynsmetodik och tiden för personalen att utveckla egna kunskaper.

"För att lyckas med det krävs vilja och satsningar"

Tillsynsarbete för oss är ett hantverk. Allt för länge har det hantverket stått utan en träffsäker akademi som arbetar för att förändra arbetets innehåll och status. Det är därför vi skapade Akademin. Syftet med den är att utveckla professionalismen för alla anställda och chefer som arbetar med tillsyn och att tillgängliggöra relevant kompetensutveckling för dem. Detta gör vi genom omvärldsbevakning, kontinuerligt erfarenhetsutbyte, debatter och utveckling av modeller, metoder samt strukturkapital.

Vi anser att god regelefterlevnad nås genom att arbeta tvärvetenskapligt med flera perspektiv såsom naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Den som inte mår bra på jobbet, som aldrig erbjuds tiden eller möjligheterna att lära sig nya saker, kommer heller inte orka att driva förändringar i samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Den som inte känner känslan av sammanhang i sina arbetsuppgifter, kommer heller inte att komma med kreativa nya idéer kring förändring och utveckling.

Vår akademi är vägen till hållbara lösningar för alla duktiga människor som valt tillsyn som sitt yrke. I akademin utvecklar regeltillämpare svensk regeltillämpning.